Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vyjmenovaná slova - procvičování 1.


Příběhy Mikuláše a Lindy (B)

Dvojčata Mikuláš a Linda jsou úplně ob__čejné děti, b__dlí na okraji starob__lého městečka,
které se nazývá Nový B__džov. Linda si nejraději hraje s panenkami. Panenky přeb__vají
v b__telném domečku z překližky a oblékají se do oblečků, které vyrob__la bab__čka.
Mikuláš je b__strý chlapec, rád sportuje – ve škole hraje fotbal a vyb__jenou. Zajímá se
o počítače, čte dobrodružné knížky a věří v nadpřirozené b__tosti. Spoustu věcí podnikají
sourozenci společně. Navštěvují školní ekologický kroužek, jezdí na výlety, v zimě lyžují, v létě
se koupou v rybníce a sb__rají léčivé b__liny. Rádi tráví prázdniny u dědečka na dob__tčí
farmě. Chodí krmit hb__té kob__ly a pozorují krávy, jak přežvykují hořké b__lí. Na začátku
školního roku b__vají vždy úplně nab__ti dojmy. Mikuláš s Lindou b__ se jeden bez druhého
zkrátka neobešli.
 
Příběhy Mikuláše a Lindy (L)
 
Mikuláš a L__nda jeli se třídou na l__žařský výcvik, na který se těšili už od l__stopadu. Ze
všech stran sl__šeli, že se na horách užije hodně legrace. L__tomyšlský dědeček vzpomínal,
jak v Krkonoších zlomil l__že a pod kopcem vzl__kal, že ho bolí l__tko. Teta L__buše,
zapálená l__žařka, zase pořád opakovala, jak povznášející je brázdit pl__nule sjezdovky.
V l__žařském středisku se třpytil bílý sníh a Mikuláš nadšeně povykoval, že se svěžím
horským vzduchem přímo zal__ká. Lindě se zastesklo po mamince a pl__šovém medvídkovi
doma na pol__čce. Celý týden se děti pilně učily l__žovat. Po večerech instruktor Milan
vyprávěl celé třídě strašidelné příběhy o l__sém hejkalovi, l__tostivém vodníkovi nebo o
bl__štivé bludičce. L__žařský výcvik se velice vydařil.
 
Příběhy Mikuláše a Lindy (B)
 
Dvojčata Mikuláš a Linda jsou úplně ob__čejné děti, b__dlí na okraji starob__lého městečka,
které se nazývá Nový B__džov. Linda si nejraději hraje s panenkami. Panenky přeb__vají
v b__telném domečku z překližky a oblékají se do oblečků, které vyrob__la bab__čka.
Mikuláš je b__strý chlapec, rád sportuje – ve škole hraje fotbal a vyb__jenou. Zajímá se
o počítače, čte dobrodružné knížky a věří v nadpřirozené b__tosti. Spoustu věcí podnikají
sourozenci společně. Navštěvují školní ekologický kroužek, jezdí na výlety, v zimě lyžují, v létě
se koupou v rybníce a sb__rají léčivé b__liny. Rádi tráví prázdniny u dědečka na dob__tčí
farmě. Chodí krmit hb__té kob__ly a pozorují krávy, jak přežvykují hořké b__lí. Na začátku
školního roku b__vají vždy úplně nab__ti dojmy. Mikuláš s Lindou b__ se jeden bez druhého
zkrátka neobešli.
 
Příběhy Mikuláše a Lindy (L)
 
Mikuláš a L__nda jeli se třídou na l__žařský výcvik, na který se těšili už od l__stopadu. Ze
všech stran sl__šeli, že se na horách užije hodně legrace. L__tomyšlský dědeček vzpomínal,
jak v Krkonoších zlomil l__že a pod kopcem vzl__kal, že ho bolí l__tko. Teta L__buše,
zapálená l__žařka, zase pořád opakovala, jak povznášející je brázdit pl__nule sjezdovky.
V l__žařském středisku se třpytil bílý sníh a Mikuláš nadšeně povykoval, že se svěžím
horským vzduchem přímo zal__ká. Lindě se zastesklo po mamince a pl__šovém medvídkovi
doma na pol__čce. Celý týden se děti pilně učily l__žovat. Po večerech instruktor Milan
vyprávěl celé třídě strašidelné příběhy o l__sém hejkalovi, l__tostivém vodníkovi nebo o
bl__štivé bludičce. L__žařský výcvik se velice vydařil.
 
Příběhy Mikuláše a Lindy (S)
 
S__chravý podzim na sebe nenechal dlouho čekat. S__slové zalezli do svých nor a s__kory
přilétly ke krmítkům. Také Mikuláš s Lindou přemluvili tatínka, aby jim na zahradě postavil
malé krmítko. Každý den po vyučování dostali od maminky pytlík slunečnicových semínek
a šli s__pat s__korkám. Pokud měli štěstí, slyšeli od lesa houkat s__čka. Jednou chtěla Linda nas__pat semínka i s__čkovi. Tatínek ji pohladil po hlavě s tím, že s__čka by mohla krmit leda kousky s__rového masa. S__ček obecný je totiž dravec, loví myši, hmyz nebo třeba ještěrky.
Když děti zmizely, s__korky přilétly, aby se nas__tily. Taky dvojčatům vyhládlo, a tak jim
maminka připravila housky obložené s__rem. Po jídle se všichni cítili úplně s__tí a nikdo
nes__čkoval, že měl málo.
 
Příběhy Mikuláše a Lindy (V)
 
Na školní v__let se třída Mikuláše a Lindy vypravila do Prahy. Ve vlaku děti ztropily menší
pov__k, když zjistily, že Ivana zapomněla koupit na cestu žv__kačky. Paní učitelka byla
spokojená, poněvadž žv__kání je stejně nehezký zlozv__k. V Praze si děti připadaly jako
u v__tržení. Nemohly si zv__knout na tu spoustu lidí v ulicích, ani na v__soké domy. Byl
horký letní den, hotová v__heň. Děti se snažily ochladit v__bornou vanilkovou zmrzlinou
a v__hledáváním stinných míst. Linda se ov__vala složenou mapou. V__letníci prochodili
značnou část historického centra a v__děli spoustu pražských památek: Chrám sv. V__ta,
Hrad, Národní divadlo i V__šehrad. Mikuláš chtěl taky do ZOO, na opice, lvy a v__dry, ale to
už toho dne nestihli. „Vždyť jsme v ZOO byli nedávno,“ v__právěla pak Linda na zpáteční
cestě v__žlovité kamarádce V__ole.
 
 Příběhy Mikuláše a Lindy (Z)
 
Tatínek Mikuláše a Lindy pracuje jako pilot. Se svým letadlem létá do ciz__ny. Ovládá několik cizích jaz__ků. Z reproduktoru v letadle se často oz__vá jeho hlas, kterým informuje cestující o průběhu letu. Děti se jely podívat za tatínkem na letiště. Ráno musely brz__ vstávat, protože cesta na pražskou Ruz__ni je dlouhá. Lindě bylo cestou trochu z__ma, ale jinak nic nekaz__lo dojmy obou cestovatelů. Na ruz__ňském letišti jim tatínek ukázal, jak letadla přilétají a jiná odlétají. Děti vše se zájmem pozorovaly a hltaly každé tatínkovo slovo. V letištní hale naraz__ly na mnoho ciz__nců, každý mluvil jiným jaz__kem. Dětem šla chvílemi hlava kolem. Večer uléhaly plny dojmů, a Mikulášovi se dokonce ve snu zdálo, že vyz__vá cestující k odbavení.
 
Dopisy Mikuláše a Lindy (souhrnné cvičení 1)
 
M__lá mam__nko, m__lý tatínku, mám se moc dobře a velm__ se m__ tu l__bí. Dneska jsme b__li na návštěvě ve starob__lém ml__ně. Přiv__tal nás tam opravdický ml__nář! Na hlavě měl placatou čepici a kolem pasu b__lou zástěru. L__nda si chtěla zkusit ml__t ob__lí, ale vedoucí Zb__šek jí to hned v__mluvil, že je to nev__zp__tatelně těžká práce. Prohlédli jsme si původní ml__nářovo ob__dlí i přilehlou ml__nici. Cestou do tábora jsem dostal hlad, a tak jsme si s ostatními koup__li s__rové tyčinky a l__monádu.
Zdraví vás
Váš M__kuláš
 
Dopisy Mikuláše a Lindy (souhrnné cvičení 2)
 
M__lí rodiče,
na táboře je to čím dál lepší. Včera v noci pro nás Zb__šek s L__buší uspořádali bojovou hru. Rozdělili jsme se na dva b__tevní tábory. Každé družstvo si ještě večer postavilo primitivní příb__tek sb__tý z někol__ka prken a dovnitř ukrylo vlastní tal__sman. Vedoucí rozm__stili po m__tině vel__ké množství třp__tivých kam__nků. Kam__nky se bl__skaly díky fosforeskující barvě. S pomocí baterek jsme měli objevit co nejvíc kam__nků a zároveň se pokusit o z__skání tal__smanu protihráčů. Zv__tězilo naše družstvo. Nezalekli jsme se ani v__řího houkání, které se oz__valo z nedalekého lesa.
S pozdravem
Váš M__kuláš
 
 Dopisy Mikuláše a Lindy (souhrnné cvičení 3)
 
Moje m__lá mam__nko, můj m__lý tatínku,
moc se m__ tu l__bí, ale mal__nko se m__ po Vás stýská. V__m__šlíme různé hry, soutěžíme a pob__váme skoro celý den na čerstvém vzduchu. Včera jsme s děvčaty uspořádaly v__stavu vlastnoručně uv__tých věnců, které jsme v__ly za sv__tu měsíce z pampel__šek. Představovaly jsme si, že jsme v__ly, avšak moje kamarádka El__ška nezapomněla v__právět hrůzostrašnou historku plnou vlčího v__tí a up__řích b__tostí. Věnce jsme později poslaly po kl__dně pl__noucí řece, aby dopluly až do moře.
Moc Vás m_luji a líbám.
Vaše Linda
 
Dopisy Mikuláše a Lindy (souhrnné cvičení 4)
 
M__lý dědečku,
dneska v táboře prob__hal karneval. Nejprve jsme si v__ráběli masky. Používali jsme nejen přírodniny, ale i kousky látek, pl__še a podobně. Já jsem si v__rob__l masku netop__ra, L__nda se převlékla za m__šku. Ostatní šli také většinou za zv__řátka. L__běna za l__šku, V__ktor za v__dru, Honz__k za král__ka, a Lukáš dokonce za ptakop__ska. Umíš si to, m__lý dědečku, představ__t? To ti b__la legrace. Tancovali jsme a také jsme soutěžili o nejprom__šlenější masku. Zv__těz__l samozřejmě Lukáš, jeho ptakop__ska všichni nesm__rně obdivovali. V__hrál šv__hadlo a fotbalový m__č.
Zdraví Tě
Tvůj Mikuláš
 
Dopisy Mikuláše a Lindy (souhrnné cvičení 5)
 
M__lá bab__čko,
mám se v__borně a užívám si léta. Zítra večer zapálíme táborový oheň. Už dneska jsme sb__rali klestí a us__chající větve. Táborová kuchařka nám sl__b__la v__tečné špekáčky a starý chléb na top__nky. Odpoledne jsme nacv__čovali v__stoupení. Nedej se m__lit, nebudeme jen zp__vat. Naše družstvo sehraje pohádku o l__ném Budul__nkovi a chytré l__šce B__stroušce. M__kuláš během zkoušení v__rušoval. Zb__šek mu doporučil, ať zp__tuje svědomí a raději se p__lně učí své roli. Už se těším, až se zabl__sknou první plameny táboráku a rozezní se první p__sničky.
Měj se moc hezky. Zdraví Tě
Tvá Linda

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PortrétPoslední fotografie


Kontakt


Statistiky

Online: 1
Celkem: 512064
Měsíc: 2456
Den: 40