Jdi na obsah Jdi na menu
 


LYŽÁK - směrnice

Základní škola Lanškroun, B. Smetany 460, okr. Ústí na Orlicí
ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY
část:  18. LVK
Vypracoval:
Milan Valúšek, ředitel školy
Schválil:
Milan Valúšek, ředitel školy
 
Pedagogická rada projednala dne
13.3.2008                    
Směrnice nabývá platnosti ode dne:
13.3.2008
Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

 
 
 
Obecná ustanovení
 
Na základě ustanovení písmene a) odstavce 1 § 165 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy
 
1. Organizace lyžařského výcvikového kurzu se řídí
Zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, zákonem č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví, vyhláškou č. 106/2001Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, vyhláškou č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů a touto směrnicí školy.
 
2. Organizace LVK
a) Cílem je poskytnout mládeži základní lyžařský výcvik, určený osnovami tělesné výchovy. Seznamuje žáky s pohybem v přírodě, učí je správnému vztahu k životnímu prostředí, přispívá k otužování, formuje charakterové vlastnosti,   patří k nejúčinnějším formám tělesné výchovy. Skládá se z přípravy akce, vlastního provedení kurzu, vyúčtování kurzu.
b) Na LVK se vysílají žáci od 4. do 9.ročníku základní školy. Škola může na LVK vyslat jen dítě, které je zdravotně způsobilé k účasti na ní, nejeví známky akutního onemocnění (např. horečky nebo průjmu) a ve 14 dnech před odjezdem do školy v přírodě nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy, ani mu není nařízeno karanténní opatření (toto prohlášení odevzdávají rodiče při odjezdu, nesmí být starší více než jeden den). Zdravotní způsobilost dítěte vydává praktický lékař pro děti a dorost, který dítě registruje. Praktický lékař pro děti a dorost, který dítě registruje, v posudku dále uvede, zda se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte má platnost po dobu jednoho roku od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti dítěte. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte a písemné prohlášení předloží zákonný zástupce vysílající škole.
c) Pro žáky, kteří se nezúčastní školy v přírodě, je zajištěna náhradní výuka v jiné třídě, zpravidla téhož ročníku.
d) Školy v přírodě se s vysílaným pracovníkem mohou účastnit jeho děti, i když nejsou žáky vysílané třídy, školy nebo předškolního zařízení.
 
3. Příprava
 se týká stránky: personální, finanční, materiální,   plánovací, organizační:
Vedoucí LVK, který byl pověřen ředitelem školy, zajistí v přípravě:
a)      Ubytování a stravování účastníků LVK na základě písemné smlouvy (formulář č. 3), kterou provozovatel zajišťuje požadavky dané zákonem (hygienické normy pro ubytování, stravování, výuku). Zajistí objekt pro konání LVK a dopravu formou smlouvy, ve které sjedná zejména ustanovení o tom, že náklady se budou účtovat podle skutečného počtu účastníků, kteří na akci nastoupí, nesjednávají se žádné stornovací poplatky a penále, rozpis nákladů na ubytování a stravu zvlášť pro žáky a zvlášť pro dospělé účastníky, hodinu nástupu na ubytovací zařízení a ukončení ubytování,
b)      základní péči o zdraví všech účastníků po dobu konání akce, kontrolu dodržování hygienických požadavků stanovených zákonem č. 258/2000 Sb. v platném znění a prováděcím právním předpisem a kontrolu dodržování zásad osobní hygieny fyzickými osobami uvedenými v § 10 odst. 3 způsobilou fyzickou osobou (zdravotníkem); za způsobilou se pro účely tohoto zákona považuje fyzická osoba, která má alespoň úplné střední odborné vzdělání v oborech všeobecná sestra, dětská sestra nebo porodní asistentka, fyzická osoba, která absolvovala kurs první pomoci se zaměřením na zdravotnickou činnost při škole v přírodě nebo zotavovací akci, a student lékařství po ukončení třetího ročníku; náplň kursu první pomoci upraví prováděcí právní předpis,
c)      účast pouze fyzických osob, které splňují podmínky stanovené zákonem – zejména zdravotní způsobilost,
d)      účast zdravotníka při kontrole zdravotních průkazů fyzických osob činných při stravování, při převzetí posudků o zdravotní způsobilosti dětí a prohlášení od rodičů, při sestavování jídelníčku a režimu dne; dosažitelnost zdravotníka 24 hodin denně po celou dobu konání akce; pořízení výpisu z posudků o zdravotní způsobilosti zdravotníkem; ve výpisu zdravotník uvede závěr posudku a které zdravotnické zařízení posudek vydalo,
e)      vrácení posudků o zdravotní způsobilosti po ukončení LVK zákonným zástupcům dětí a fyzickým osobám činným při škole v přírodě,
f)        vedení zdravotnického deníku a seznamu účastníků, prohlášení rodičů, výpisů z posudků o zdravotní způsobilosti dětí a fyzických osob činných při akci a následné uchovávání těchto dokumentů po dobu 6 měsíců od skončení akce
g)      informovanost osoby, která má dítě v péči, o zdravotních potížích, které dítě v průběhu akce prodělalo, a o případném kontaktu s infekcí.
h)      instruktáž všech fyzických osob činných na akci, s výjimkou zdravotníka, o hygienických požadavcích na tyto akce a o předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a jiných poškození zdraví včetně základů první pomoci, pokud se takové instruktáže dosud nezúčastnily.
i)        Fyzické osoby činné při akci jako dozor nebo zdravotník musejí být k této činnosti zdravotně způsobilé. Zdravotní způsobilost posuzuje a posudek vydává praktický lékař, který fyzickou osobu registruje (zákon č. 258/2000Sb., vzor viz Příloha č. 3 k vyhlášce č. 106/2001 Sb.). Tento posudek má platnost jeden rok od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti fyzické osoby. Posudek o zdravotní způsobilosti předají fyzické osoby činné při škole v přírodě nebo zotavovací akci, s výjimkou pedagogických a zdravotnických pracovníků, vysílajícímu zařízení nebo škole nebo pořádající osobě. Fyzické osoby činné při stravování musí splňovat předpoklady pro výkon činností epidemiologicky závažných (musejí mít zdravotní průkaz. Orgány činné v oblasti BOZP doporučují, aby všechny osoby, které se účastní akce jako pedagogický dozor, měly zdravotní průkaz.
j)        Sestavení upraveného učebního plánu akce s přihlédnutím k místním podmínkám tak, aby souběžně s výchovou a výukou mohlo být dosaženo ozdravného účinku, plán výuky doplněný o rozpis režimu dne předloží nejpozději týden před odjezdem řediteli školy. Se schválenou akcí prokazatelně seznámí účastníky zejména s průběhem akce, bezpečností při akci i přepravě.
k)      Písemnou informaci rodičům o průběhu a podmínkách akce, požadovaném vybavení, zajistí od rodičů závaznou přihlášku, seznámí je se stornovacími podmínkami při pozdějším odhlášení účasti dítěte z akce, zajistí potvrzení o seřízení lyžařského vázání
l)        Vypracuje řád kurzu, denní řád, program lyžařského výcviku,    organizační pokyny, metodickou řadu lyžování, denní rozkazy, zpracuje přípravy přednášek a určí jednotlivá témata instruktorům.
m)    Provede poučení o bezpečnosti s písemným záznamem a podpisy všech účastníků. Poučení žáků zapíše do třídních knih – zejména o způsobu dopravy a chování během ní. O poučení pracovníků, kteří se budou podílet na zajištění akce vyhotoví písemný záznam. Zajistí jejich seznámení s příslušnými právními normami.
n)      Stanoví termín pro úhradu nákladů LVK, provede nákup nutných léků pro vybavení přenosné lékárničky pro akci, případně zajistí sponzory
o)      Dopravu žáků, podklady pro písemnou objednávku předává sekretářce školy.
p)      Personální obsazení - odborně i zdravotně způsobilý doprovod v takovém počtu, aby byla zajištěna výchova a výuka žáků, jejich bezpečnost a ochrana zdraví podle příslušných právních předpisů, dohled nad žáky během výuky, odpoledních činností, noční služby. Návrh na uzavření dohod o provedení práce s potřebnými údaji předává mzdové účetní.
q)      Vybavení lékárničky (zákon č. 258/2000Sb., minimální vybavení viz vyhláška č. 106/2001 Sb. o zotavovacích akcích)
r)       Rozpis služeb pedagogických pracovníků tak, aby byly dodrženy zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud možno aby u zaměstnanců školy nevznikala přesčasová práce. Písemný rozpis odevzdá před odjezdem řediteli školy (formulář č. 4). Zvlášť sestaví rozsah přesčasové práce, projedná jej s ředitelem školy a dohodne, zda bude proplacena nebo poskytnuto náhradní volno.
s)       Vypracuje rozpočet.
t)        Zajistí pojištění účastníků.
u)      Zajistí po dohodě s vedením školy vyplnění příkazů k pracovní cestě.
v)      Na akci organizuje, řídí a kontroluje práci a činnost všech dospělých osob, kontroluje dodržování smlouvy s dodavatelem, jídelníček, režim dne.
w)    Vypracuje zprávu o této pracovní cestě. Spolu s hospodářkou školy zajistí vyúčtování. Vrátí nespotřebované léky.
x)      Vedoucí akce a všichni zúčastnění pracovníci jsou povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů. Zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví účastníků a poskytují jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
4. Vedení kurzu
a)      Po příjezdu na ubytovací zařízení vedoucí akce převezme pokoje, případné závady sepíše a oznámí ubytovateli
b)      Zajistí bezpečné uložení věcí účastníků a lyží tak, aby nedocházelo ke ztrátám a poškození
c)      Kurz zahájí informací žákům o organizaci kurzu, řádu LVK, řádu chaty, určí denní službu, Po dobu akce vydává denní rozkazy, ve kterých uvede zejména denní služby, programy výcviku, přednášek a dalších činností, pokyny pro přesun, výsledky kontrol pořádku a čistoty, hodnocení výcviku, družstev i jednotlivých žáků
d)      S dodavatelem sestaví jídelní lístek a kontroluje jeho dodržování
e)      Ve spolupráci se zdravotníkem, kontroluje dodržování režimu akce, hygienických podmínek, kvality stravy, ubytování, úklidu, výcviku, vzdělávacích akcí, při úrazech zajistí dodatečné proškolení účastníků akce o příčnách a následcích úrazu, o poučení provede písemný záznam. Režim práce zdravotníka organizuje tak, aby v případě úrazu mohla být provedena odborná a rychlá první pomoc. V případě úrazů zajistí informování rodičů a školy, po návratu do školy zápisy do předepsané zdravotní a školní dokumentace.
f)       Z řad pedagogického doprovodu ustanovuje pro každý den službu, která zajišťuje organizaci celého dne, včetně výcviku, odpočinku, stravování, hygieny, zajišťuje s instruktory před každým výcvikem kontrolu výstroje a výzbroje, dbá, aby výcvik neprobíhal za nevyhovujících podmínek.
g)      Při ukončení akce si nechá dodavatelem předložit vyúčtování akce, zkontroluje správnost, shodu s objednávkou, zajistí rozúčtování zvlášť na žáky, zvlášť na dospělé účastníky akce.
5. Vyúčtování kurzu
a)      Vedoucí akce zkontroluje a potvrdí správnost došlých faktur, ve spolupráci s hospodářkou školy vyúčtuje náklady na akci.
b)      Vypracuje písemnou zprávu o průběhu akce.
c)      Zajistí prokazatelné předání nevyčerpaných prostředků zákonným zástupcům žáků.
6. Bezpečnostní zásady pro LVK
a)      Řídit se metodickými pokyny k organizaci lyžařského výcviku.
b)      Před výcvikem zkontrolovat výzbroj žáků.
c)      Dodržovat metodický postup výcviku.
d)      Vybírat pro výcvik vhodný terén.
e)      Provádět před výcvikem rozcvičku a poznání terénu.
f)        U lanovky a vleků provést poučení o bezpečnosti a zásadách  jízdy na vleku.
g)      Před zájezdem provést poučení o bezpečnosti na LVK a zapsat do třídních knih.
h)      Vyloučit z výcviku nemocné žáky.
i)        Družstvo má nejvíce 15 žáků.
j)        Lyžařský instruktor odpovídá za splnění výchovného a    výcvikového programu svěřeného družstva, za zdraví a    bezpečnost jeho členů.
k)      Vedoucí zájezdu odpovídá za řádnou organizační přípravu    zájezdu, personální zajištění, vhodný objekt, dopravu,    kontrolu lyžařského vybavení žáků, zpracovává program zájezdu    včetně jeho kulturně výchovné části, odborných přednášek,    plánu výcviku.
l)         Účastní-li se zájezdu více než 30 žáků, musí být ustanoven zdravotník.
m)    Vedoucí zájezdu přiměřenou dobu před odjezdem doporučí    rodičům, aby nechali odborně seřídit bezpečnostní vázání na    lyžích svého dítěte, vyžádá si od nich potvrzení o seřízení.
n)      Výcvik se provádí v terénu, který odpovídá lyžařské vyspělosti    družstva.
o)      Za krajně nepříznivých podmínek se výcvik omezuje nebo nekoná.
p)      Při turistice na lyžích jedou žáci ve skupině v pravidelných    odstupech, které se při zhoršené viditelnosti zkracují až na    dotek. Vedoucí jede v čele. Jako závěr je určen zkušený lyžař.    Provádí se pravidelně překontrolování počtu žáků družstva.
q)      Na výcvik brát lékárničku.
r)       Dodržovat denní režim. Zpravidla třetí den se doporučuje zařadit odpočinkový půldenní    program bez lyžařského výcviku.
s)       Zakončení zájezdu předchází hodnocení LVK.
 
Řád LVK
a)      LVK je součástí školního vyučování. Žáci jsou povinni při    zájezdu plnit pokyny vedoucího kurzu a instruktorů a dodržovat    řád chaty, na které jsou ubytováni.
b)      Účast všech žáků na stanoveném programu a výcviku je povinná.
c)      Žáci jsou při lyžařském výcviku rozděleni do družstev, která    nesmí bez povolení instruktora opustit. Toto platí také při    výletech a ostatních přesunech.
d)      Onemocnění a poranění hlásí žáci pedagogickému dozoru a lékaři    LVK.
e)      Žáci vykonávají službu dne, která se řídí pokyny vedoucího dne    a denním řádem.
f)        Žáci, kteří jsou omluveni z výcviku, nesmějí bez povolení    vedoucího opustit chatu.
g)      Povinností každého účastníka LVK je udržovat čistotu a    pořádek na pokoji, ve společenských místnostech a na    hygienických zařízeních. Používání elektrických spotřebičů,    obsluha topení apod. se řídí pokyny vedoucího chaty.
h)      Žáci se scházejí ve společenských místnostech. Vzájemné    návštěvy na pokojích nejsou dovoleny.
i)        Kouření a požívání alkoholických nápojů je přísně zakázáno.
j)        Lyžařskou výzbroj a výstroj udržují žáci v pořádku a čistotě.    Lyže mohou být ukládány, opravovány a mazány pouze na místě k    tomu vyhrazeném.
k)      Peníze a cenné předměty si mohou účastníci LVK uložit u    vedoucího chaty. Jinak za ně správce neručí. Totéž se týká i    lyžařské výzbroje uložené mimo vyhrazený prostor. Veškeré    ztráty je nutno ihned hlásit instruktorům a vedoucímu LVK.
l)        Škodu na zařízení chaty je třeba ihned hlásit a hradí ji ten, kdo ji způsobil.
m)    Žáci jsou povinni dodržovat denní řád, zvlášť pak dobu budíčku, denního rozkazu a večerky.
n)      Svá přání a stížnosti sdělují žáci instruktorům a vedoucímu LVK.
o)      S personálem chaty jednáme zdvořile a služně.
p)      Porušení řádu LVK se trestá dle stupně až vyloučením z dalšího pobytu na LVK bez nároku na vrácení zaplacených výloh, po předchozí konzultaci s ředitelem školy..
 
Závěrečná ustanovení
 
a)      Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: Milan Valúšek
 
 
V Lanškrouně dne 13.3. 2008                                                           Milan Valúšek,Ředitel ZŠ

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář
 

 

PortrétPoslední fotografie


Kontakt


Statistiky

Online: 1
Celkem: 417115
Měsíc: 8030
Den: 137